Enter your keyword

Warunki & Zasady

Niniejsze warunki określają zasady i regulacje dotyczące korzystania z Witryny Jure Uršič s.p., znajdującej się pod adresem https://moare.art.

Uzyskując dostęp do tej strony, zakładamy, że akceptujesz niniejsze warunki. Nie należy nadal korzystać z Moare.art, jeśli nie zgadzasz się na wszystkie warunki podane na tej stronie.

Poniższa terminologia ma zastosowanie do niniejszych Warunków, Oświadczenia o ochronie prywatności i Informacji o wyłączeniu odpowiedzialności oraz wszystkich Umów: “Klient”, “Ty” i “Twój” odnosi się do Ciebie, osoby loguje się na tej stronie internetowej i zgodne z warunkami Firmy. “Firma”, “Sami”, “My”, “Nasz” i “Nas”, odnosi się do naszej firmy. “Strona”, “Strony” lub “Nas”, odnosi się zarówno do Klienta, jak i do nas samych. Wszystkie warunki odnoszą się do oferty, przyjęcia i zapłaty niezbędnej do podjęcia procesu naszej pomocy dla Klienta w najbardziej odpowiedni sposób w celu wyraźnego zaspokojenia potrzeb Klienta w zakresie świadczenia określonych usług Spółki, zgodnie z obowiązującym prawem Niderlandów i z zastrzeżeniem. Jakiekolwiek użycie powyższej terminologii lub innych słów w liczbie pojedynczej, mnogiej, kapitalizacji i/lub on lub oni, są traktowane jako wymienne, a zatem jako odnoszące się do tego samego.

Pliki cookie

Korzystamy z plików cookies. Uzyskując dostęp do Moare.art, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie w porozumieniu z Polityką prywatności Jure Uršič s.p.

Większość interaktywnych stron internetowych korzysta z plików cookie, aby umożliwić nam odzyskanie danych użytkownika podczas każdej wizyty. Pliki cookie są wykorzystywane przez naszą stronę internetową, aby umożliwić funkcjonalność niektórych obszarów, aby ułatwić osobom odwiedzającym naszą stronę internetową. Niektórzy z naszych partnerów stowarzyszonych/reklamowych mogą również korzystać z plików cookie.

Licencji

O ile nie określono inaczej, Jure Uršič s.p. i/lub jej licencjodawcy są właścicielami praw własności intelektualnej do wszystkich materiałów na Moare.art. Wszystkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone. Możesz uzyskać do niego dostęp z Moare.art na własny użytek, podlega ograniczeniom określonym w niniejszym regulaminie.

Nie wolno:

 • Ponownie opublikuj materiał z Moare.art
 • Sprzedawanie, wypożyczanie lub sublicencji materiałów od Moare.art
 • Reprodukowanie, duplikowanie lub kopiowanie materiałów z Moare.art
 • Redystrybucja treści z Moare.art

Niniejsza Umowa rozpoczyna się w dniu niniejszego regulaminu.

Część tej strony internetowej oferuje użytkownikom możliwość publikowania i wymiany opinii i informacji w niektórych obszarach strony internetowej. Jure Uršič s.p. nie filtruje, nie edytuje, nie publikuje ani nie przegląda Komentarzy przed ich obecnością na stronie internetowej. Komentarze nie odzwierciedlają poglądów i opinii Jure Uršič s.p., jej agentów i/lub podmiotów stowarzyszonych. Komentarze odzwierciedlają poglądy i opinie osoby, która publikuje swoje poglądy i opinie. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, Jure Uršič s.p. nie ponosi odpowiedzialności za Komentarze lub za jakiekolwiek odpowiedzialność, szkody lub wydatki spowodowane i/ lub poniesione w wyniku jakiegokolwiek korzystania i / lub zamieszczania i / lub pojawienia się Komentarzy na tej stronie.

Jure Uršič s.p. zastrzega sobie prawo do monitorowania wszystkich Komentarzy i usuwania komentarzy, które mogą być uznane za nieodpowiednie, obraźliwe lub powodują naruszenie niniejszego Regulaminu.

Gwarantujesz i oświadczasz, że:

 • Masz prawo do publikowania Komentarzy na naszej stronie internetowej i masz wszystkie niezbędne licencje i zgody na to;
 • Komentarze nie naruszają żadnych praw własności intelektualnej, w tym między innymi praw autorskich, patentów lub znaków towarowych osób trzecich;
 • Komentarze nie zawierają żadnych oszczerczych, oszczerczych, obraźliwych, nieprzyzwoitych lub w inny sposób niezgodnych z prawem materiałów, które stanowią naruszenie prywatności
 • Komentarze nie będą wykorzystywane do pozyskiwania lub promowania działalności gospodarczej lub niestandardowej lub bieżącej działalności handlowej lub działań niezgodnych z prawem.

Niniejszym udzielasz Jure Uršič s.p. niewyłącznej licencji na używanie, reprodukowanie, edytowanie i autoryzowanie innych osób do używania, powielania i edytowania jakichkolwiek Komentarzy w dowolnych formach, formatach lub mediach.

Hiperlinki do naszych treści

Następujące organizacje mogą zawierać linki do naszej Strony internetowej bez uprzedniej pisemnej zgody:

 • Agencje rządowe;
 • Wyszukiwarki;
 • Organizacje informacyjne;
 • Dystrybutorzy katalogów online mogą łączyć się z naszą Witryną w taki sam sposób, w jaki zawierają hiperłącze do Stron internetowych innych wymienionych firm; I
 • Akredytowane firmy w całym systemie, z wyjątkiem pozyskiwania organizacji non-profit, charytatywnych centrów handlowych i grup zbierania funduszy charytatywnych, które mogą nie łączyć się z naszą witryną sieci Web.

Organizacje te mogą zawierać linki do naszej strony głównej, publikacji lub innych informacji o Witrynie, o ile link: a) nie jest w żaden sposób zwodniczy; b) nie oznacza fałszywego sponsorowania, popierania lub zatwierdzania strony łączącej i jej produktów i/lub usług; I c) mieści się w kontekście strony strony łączącej.

Możemy rozpatrywać i zatwierdzać inne żądania linków od następujących typów organizacji:

 • powszechnie znanych źródeł informacji konsumenckich i/lub biznesowych;
 • dot.com strony społecznościowe;
 • stowarzyszenia lub inne grupy reprezentujące organizacje charytatywne;
 • dystrybutorów katalogów internetowych;
 • portale internetowe;
 • firmy księgowe, prawnicze i konsultingowe; I
 • instytucjami edukacyjnymi i stowarzyszeniami handlowymi.

Będziemy zatwierdzać żądania linków od tych organizacji, jeśli zdecydujemy, że: (a) związek nie sprawi, że będziemy patrzeć niekorzystnie na siebie lub na nasze akredytowane firmy; (b) organizacja nie posiada u nas żadnych negatywnych danych; c) korzyści dla nas wynikające z widoczności hiperłącza rekompensują brak Jure Uršič s.p.; I d) link znajduje się w kontekście ogólnych informacji o zasobach.

Organizacje te mogą zawierać linki do naszej strony głównej, o ile link: a) nie jest w żaden sposób zwodniczy; b) nie oznacza fałszywego sponsorowania, popierania lub zatwierdzania strony łączącej i jej produktów lub usług; I c) mieści się w kontekście strony strony łączącej.

Jeśli jesteś jedną z organizacji wymienionych w punkcie 2 powyżej i jesteś zainteresowany linkiem do naszej strony internetowej, musisz nas poinformować, wysyłając e-mail do Jure Uršič s.p.. Prosimy o podawanie imienia i nazwiska, nazwy organizacji, informacji kontaktowych, a także adresu URL witryny, listy adresów URL, z których zamierzasz połączyć się z naszą Witryną, oraz listy adresów URL na naszej stronie, do której chcesz się połączyć. Odczekaj 2-3 tygodnie na odpowiedź.

Zatwierdzone organizacje mogą nawiązywać hiperłącze do naszej Strony internetowej w następujący sposób:

 • Korzystając z naszej nazwy firmy; Lub
 • Dzięki zastosowaniu jednolitego lokalizatora zasobów, z którego jest połączony; Lub
 • Korzystanie z jakiegokolwiek innego opisu naszej Strony internetowej, do którego jest powiązana, ma sens w kontekście i formacie treści na stronie strony łączącej.

Używanie logo Jure Uršič s.p. lub innych dzieł sztuki nie będzie dozwolone w przypadku łączenia bez umowy licencyjnej znaku towarowego.

Ramek

Bez uprzedniej zgody i pisemnej zgody użytkownik nie może tworzyć ramek na naszych stronach internetowych, które w jakikolwiek sposób zmieniają wizualną prezentację lub wygląd naszej Witryny.

Odpowiedzialność za treść

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek treści, które pojawiają się na Twojej stronie internetowej. Użytkownik zgadza się chronić i bronić nas przed wszelkimi roszczeniami, które narastają na Twojej Stronie. Na żadnej stronie internetowej nie mogą pojawiać się żadne linki, które mogą być interpretowane jako zniesławiacze, obsceniczne lub przestępcze, lub które naruszają, w inny sposób naruszają lub opowiadają się za naruszeniem lub innym naruszeniem praw osób trzecich.

Twoja prywatność

Prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności

Zastrzeżenie praw

Zastrzegamy sobie prawo do żądania usunięcia wszystkich linków lub jakiegokolwiek konkretnego linku do naszej Strony internetowej. Użytkownik zgodi o natychmiastowe usunięcie wszystkich linków do naszej Strony internetowej na żądanie. Zastrzegamy sobie również prawo do niniejszego regulaminu i łączymy politykę w dowolnym momencie. Stale łącząc się z naszą Stroną internetową, zgadzasz się być zobowiązany do i przestrzegać tych warunków linkowania.

Usuwanie linków z naszej strony internetowej

Jeśli znajdziesz jakikolwiek link na naszej stronie internetowej, który jest obraźliwy z jakiegokolwiek powodu, możesz kontaktować się i informować nas o każdej chwili. Rozważymy prośby o usunięcie linków, ale nie jesteśmy do tego zobowiązani ani do bezpośredniej odpowiedzi.

Nie zapewniamy, że informacje na tej stronie są poprawne, nie gwarantujemy jej kompletności ani dokładności; nie obiecujemy również, że strona internetowa pozostanie dostępna lub że materiały na stronie internetowej są aktualizowane.

Zastrzeżenie

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo wykluczamy wszelkie oświadczenia, gwarancje i warunki związane z naszą stroną internetową i korzystaniem z tej strony internetowej. Żadne zastrzeżenie nie będzie:

 • ograniczyć lub wyłączyć naszą lub twoją odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała;
 • ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności za oszustwa lub świadome wprowadzenie w błąd;
 • ograniczać któregokolwiek z naszych lub Twoich zobowiązań w jakikolwiek sposób, który nie jest dozwolony na mocy obowiązującego prawa; Lub
 • wykluczyć któregokolwiek z naszych lub Twoich zobowiązań, które nie mogą być wykluczone na mocy obowiązującego prawa.

Ograniczenia i zakazy odpowiedzialności określone w niniejszej sekcji i w innych miejscach niniejszego wyłączenia odpowiedzialności: a) podlegają poprzedniemu ustępowi; I b) regulują wszystkie zobowiązania wynikające z wyłączenia odpowiedzialności, w tym zobowiązania wynikające z umowy, czynu niedozwolonego i z tytułu naruszenia obowiązku ustawowego.

Dopóki strona internetowa oraz informacje i usługi na stronie internetowej są udostępniane bezpłatnie, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju.